Publications

Google Scholar | *Equal Contribution; †Corresponding Author.

2024

Tiancheng Song, Yanyu Jia, Guo Yu, Yue Tang, Pengjie Wang, Ratnadwip Singha, Xin Gui, Ayelet J. Uzan, Michael Onyszczak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, Nai Phuan Ong, and Sanfeng Wu. Unconventional Superconducting Quantum Criticality in Monolayer WTe2. Nature Physics 20, 269 (2024). | arXiv:2303.06540

Yanyu Jia*, Fang Yuan*, Guangming Cheng, Yue Tang, Guo Yu, Tiancheng Song, Pengjie Wang, Ratnadwip Singha, Ayelet July Uzan, Michael Onyszczak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nan Yao, Leslie M Schoop, Sanfeng Wu, Surface-Confined Two-Dimensional Crystal Growth on a Monolayer. Nature Synthesis 3, 386 (2024) | arXiv:2307.06477

2023

Guo Yu*, Pengjie Wang*, Ayelet J. Uzan, Yanyu Jia, Michael Onyszczak, Ratnadwip Singha, Xin Gui, Tiancheng Song, Yue Tang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, Sanfeng Wu, Evidence for a Two-Dimensional Anisotropic Luttinger Liquids at Millikelvin Temperatures. Nature Communications 14, 7025 (2023).

Michael Onyszczak*, Ayelet J. Uzan-Narovlansky*, Yue Tang*, Pengjie Wang*, Yanyu Jia, Guo Yu, Tiancheng Song, Ratnadwip Singha, Jason F. Khoury, Leslie M. Schoop, Sanfeng Wu, A Platform for Far-Infrared Spectroscopy of Quantum Materials at Millikelvin Temperatures. Review Scientific Instruments 94, 103903 (2023).

2022

Pengjie Wang*, Guo Yu*, Yves H. Kwan*, Yanyu Jia, Shiming Lei, Sebastian Klemenz, F. Alexandre Cevallos, Ratnadwip Singha, Trithep Devakul, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shivaji L. Sondhi, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, Siddharth A. Parameswaran, and Sanfeng Wu, One-Dimensional Luttinger Liquids in a Two-Dimensional Moiré Lattice. Nature 605, 57 (2022).

Yu-Chuan Lin*,†, Riccardo Torsi*, Rehan Younas, Christopher L Hinkle, Albert F Rigosi, Heather M Hill, Kunyan Zhang, Shengxi Huang, Christopher E Shuck, Chen Chen, Yu-Hsiu Lin, Daniel Maldonado-Lopez, Jose L Mendoza-Cortes, John Ferrier, Swastik Kar, Nadire Nayir, Siavash Rajabpour, Adri CT van Duin, Xiwen Liu, Deep Jariwala, Jie Jiang, Jian Shi, Wouter Mortelmans, Rafael Jaramillo, Joao Marcelo J Lopes, Roman Engel-Herbert, Anthony Trofe, Tetyana Ignatova, Seng Huat Lee, Zhiqiang Mao, Leticia Damian, Yuanxi Wang, Megan A Steves, Kenneth L Knappenberger Jr, Zhengtianye Wang, Stephanie Law, George Bepete, Da Zhou, Jiang-Xiazi Lin, Mathias S Scheurer, Jia Li, Pengjie Wang, Guo Yu, Sanfeng Wu, Deji Akinwande, Joan M Redwing, Mauricio Terrones, Joshua A Robinson, Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications. ACS Nano 17, 9694 (2023).

Jian Sun*, Jiasen Niu*, Yifan Li, Yang Liu, L. N. Pfeiffer, K. W. West, Pengjie Wang, Xi Lin, Dynamic ordering transitions in charged solid. Fundamental Research 2, 178 (2022).

Yanyu Jia*, Pengjie Wang*, Cheng-Li Chiu*, Zhida Song, Guo Yu, Berthold Jäck, Shiming Lei, Sebastian Klemenz, F. Alexandre Cevallos, Michael Onyszczak, Nadezhda Fishchenko, Xiaomeng Liu, Gelareh Farahi, Fang Xie, Yuanfeng Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, B. Andrei Bernevig, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, Ali Yazdani, and Sanfeng Wu, Evidence for a Monolayer Excitonic Insulator. Nature Physics 18, 87 (2022).

2021

Pengjie Wang*, Guo Yu*, Yanyu Jia*, Michael Onyszczak, F. Alexandre Cevallos, Shiming Lei, Sebastian Klemenz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, and Sanfeng Wu, Landau Quantization and Highly Mobile Fermions in an Insulator. Nature 589, 225 (2021).

2020

Pengjie Wang, Jian Sun, Hailong Fu, Yijia Wu, Hua Chen, L. N. Pfeiffer, K. W. West, X. C. Xie, and Xi Lin, Finite-thickness effect and spin polarization of the even-denominator fractional quantum Hall states. Physical Review Research 2, 022056(R) (2020). Rapid Communication

Hailong Fu*, Pengjie Wang*, Zhenhai Hu, Yifan Li, Xi Lin, Low-temperature environments for quantum computation and quantum simulation. Chinese Physics B 30, 020702 (2020). Topical Review.

Pengjie Wang, Ke Huang, Jian Sun, Jingjin Hu, Hailong Fu, and Xi Lin, Piezo-driven sample rotation system with ultra-low electron temperature. Review Scientific Instruments 90, 023905 (2019). Highlighted by attocube

Ke Huang, Pengjie Wang, L. N. Pfeiffer, K. W. West, K. W. Baldwin, Yang Liu, and Xi Lin, Resymmetrizing Broken Symmetry with Hydraulic Pressure. Physical Review Letters 123, 206602 (2019).

Hailong Fu, Yijia Wu, Ruoxi Zhang, Jian Sun, Pujia Shan, Pengjie Wang, Zheyi Zhu, L. N. Pfeiffer, K. W. West, Haiwen Liu, X. C. Xie, and Xi Lin, 3/2 fractional quantum Hall plateau in confined two-dimensional electron gas. Nature Communications 10, 4351 (2019).

Before 2019

Zheyi Zhu, Pengjie Wang, Hailong Fu, L. N. Pfeiffer, K. W. West, Rui-Rui Du, Xi Lin, Stability of the 5/2 fractional quantum Hall state in a Corbino disc sample with in-plane electric fields. Physica E 95, 1 (2018).

Pujia Shan, Hailong Fu, Pengjie Wang, Jixiang Yang, L. N. Pfeiffer, K. W. West, Xi Lin, Coherence length saturation at the low temperature limit in two-dimensional hole gas. Physica E99, 118 (2018).

Shibing Tian*, Pengjie Wang*, Xin Liu, Junbo Zhu, Hailong Fu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jian-Hao Chen, and Xi Lin, Nonlinear transport of graphene in the quantum Hall regime. 2D Materials 4, 015003 (2017).

Tingxin Li, Pengjie Wang, Gerard Sullivan, Xi Lin, and Rui-Rui Du, Low-temperature conductivity of weakly interacting quantum spin Hall edges in strained-layer InAs/GaInSb. Physical Review B 96, 241406(R) (2017).

Shengchun Shen*, Ying Xing*, Pengjie Wang*, Haiwen Liu, Hai-Long Fu, Yangwei Zhang, Lin He, X. C. Xie, Xi Lin, Jiacai Nie, and Jian Wang. Observation of quantum Griffiths singularity and ferromagnetism at superconducting LaAlO3/SrTiO3(110) interface. Physical Review B 94, 144517 (2016).

Hailong Fu, Pengjie Wang, Pujia Shan, Lin Xiong, Loren N. Pfeiffer, Ken West, Marc A. Kastner, and Xi Lin, Competing ν = 5/2 fractional quantum Hall states in confined geometry. PNAS113, 12386 (2016).

Xuebin Wang*, Haiwen Liu*, Junbo Zhu, Pujia Shan, Pengjie Wang, Hailong Fu, Lingjie Du, L. N. Pfeiffer, K. W. West, X. C. Xie, Rui-Rui Du, and Xi Lin, Scaling properties of the plateau transitions in the two-dimensional hole gas system. Physical Review B 93, 075307 (2016).

Chieh-I Liu, Pengjie Wang, Jian Mi, Hsin-Yen Lee, Yi-Ting Wang, Yi-Fan Ho, Chi Zhang, Xi Lin, Randolph E. Elmquist, and Chi-Te Liang, Probing electron-electron interactions in multilayer epitaxial graphene grown on SiC using temperature-dependent Hall slope. Solid State Communications 236, 41 (2016).

Chieh-I Liu, Pengjie Wang, Jian Mi, Hsin-Yen Lee, Chi Zhang, Xi Lin, Chiashain Chuang, Nobuyuki Aoki, Randolph E. Elmquist, and Chi-Te Liang, Charge Trapping in Monolayer and Multilayer Epitaxial Graphene. Journal of Nanomaterials 2016, 1 (2016).

Tingxin Li, Pengjie Wang, Hailong Fu, Lingjie Du, Kate A. Schreiber, Xiaoyang Mu, Xiaoxue Liu, Gerard Sullivan, Gábor A. Csáthy, Xi Lin, and Rui-Rui Du, Observation of a helical Luttinger liquid in InAs/GaSb quantum spin Hall edges. Physical Review Letters 115, 136804 (2015). Editors’ Suggestion.

Xuebin Wang, Hailong Fu, Lingjie Du, Xiaoxue Liu, Pengjie Wang, L. N. Pfeiffer, K. W. West, Rui-Rui Du, and Xi Lin. Depinning transition of bubble phases in a high Landau level. Physical Review B 91, 115301 (2015).

Chieh-I Liu, Pengjie Wang, Jian Mi, Hsin-Yen Lee, Yi-Ting Wang, I-Fan Ho, Chi Zhang, Xi Lin, Randolph E. Elmquist, and Chi-Te Liang, Weak localization and microwave-irradiated transport in multilayer epitaxial graphene grown on SiC. Materials Research Express 2, 115002 (2015).

Fan-Hung Liu, Chang-Shun Hsu, Shun-Tsung Lo, Chiashain Chuang, Lung- I. Huang, Tak-Pong Woo, Chi-Te Liang, Y. Fukuyama, Y. Yang, R. E. Elmquist, Pengjie Wang, and Xi Lin, Thermometry for Dirac fermions in graphene. Journal of the Korean Physical Society 66, 1 (2015).

CookieSettings CookieSettings